Proçedura Prokurimi

20/10/2015 - Blerje dhe vendosje të Pajisjeve Audio – Vizive të Lektoriumit të Universitetit të Arteve

13/10/2015 - Njoftim anullimi i procedurës së prokurimit "Blerje dhe vendosje të Pajisjeve Audio – Vizive të Lektoriumit të Universitetit të Arteve"

21/09/2015 - Blerje e 5 (pesë) copë “Grand Piano (gjatësia 180 cm deri 188 cm)” dhe 2 (dy) copë “Grand Piano (gjatësia 200 cm deri 214 cm)”, për UART

08/09/2015 - Njoftim Anullimi i proçedurës së prokurimit "Blerje të 6 (gjashtë) copë Grandpiano Mexocoda dhe 16 (gjashtëmbëdhjetë) copë Piano Vertikale"

28/08/2015 - Blerje dhe vendosje të Pajisjeve Audio – Vizive të Lektoriumit të Universitetit të Arteve

25/08/2015 - Rikonstruksionin e Sallës së Lëvizjes Skenike (ndërtesa F), Universiteti i Arteve

13/08/2015 - Blerje të 6 (gjashtë) copë Grandpiano Mexocoda dhe 16 (gjashtëmbëdhjetë) copë Piano Vertikale

11/05/2015 - Mbi percaktimin me short të fituesit në prokurimin elektronik "Për shërbimin e ruajtjes me roje civile të Universitetit.të Arteve, për vitin 2015"

12/03/2015 - Sigurimi i shërbimit të ruajtjes me roje civile për UART, për vitin 2015

18/02/2015 - Sigurimi i shërbimit të ruajtjes me roje civile për UART, për vitin 2015

27/01/2014 - Sigurimi i shërbimit të ruajtjes me roje civile për UART, për vitin 2014

19/04/2013 - Sherbim roje

05/04/2013 - Meremetim Tarracash

20/02/2013 - Sherbim i ruajtjes me roje civile

22/11/2012 - Blerje pajisje audiovizuale

21/03/2012 - Blerje Instrumenta

19/01/2012 - Sherbim i ruajtjes me roje civile

04/01/2012 - Blerje Instrumenta