<

Njoftim Anullimi

Universiteti i Arteve njofton se për procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje dhe vendosje të Pajisje Audio – Vizive të Lektoriumit” që u zhvillua më datën 29/09/2015, ka vendosur të anullojë proceduren e tenderit.

 

Kjo proçedure anullohet me Urdher – Anullimi të Rektorit të UART Nr. 30, datë 13.10.2015, me motivin: "mos plotësim kriteresh kualifikimi të asnjë operatori ekonomik/ofertuesi ."

Njoftim-Anullimi i Tenderit