<

Urdhëra dhe Vendime - Rektorati

20 05 2024
Urdhër për "Zhvillimin e fushatës zgjedhore për zgjedhjen e Autoriteteve dhe Organeve Drejtuese të Universitetit të Arteve"

05 04 2024
Urdhër mbi "Shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor dhe datën e përcaktuar nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, për zgjedhjen e Autoriteteve Drejtuese dhe Senatin Akademik të Universitetit të Arteve"

24 01 2024
Urdhër mbi "Komunikimet elektronike dhe shkëmbimin e dokumentit elektronik"

19 01 2024
Urdhër mbi "Pagesën e tarifës së shkollimit për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve për vitin akademik 2023 - 2024 në Universitetin e Arteve"

12 01 2024
Urdhër "Mbi Komisionin AD HOC të konkurimit, për punonjës mësimorë "Asistent Lektor" në programin e studimit "Fotografi" në Fakultetin e Arteve të Bukura"

12 01 2024
Urdhër "Mbi Komisionin AD HOC të konkurimit, për punonjës mësimorë "Asistent Lektor" në programin e studimit Pikturë Tekstil & Modë, në Fakultetin e Arteve të Bukura"

Urdhër nr. 5 "Mbi procedurat e konkurimit, për punonjës mësimorë "Asistent Lektor" në programin e studimit Pikturë Tekstil & Modë (Pikturë, Tekstil dhe Modë - Teknikat e Prerjes dhe të Qepjes), në njësinë bazë Arte të Aplikuara, pranë Fakultetit të Arteve të Bukura"

Urdhër nr. 5/1 "Mbi procedurat e konkurimit, për punonjës mësimorë "Asistent Lektor" në programin e studimit Pikturë Tekstil & Modë (Pikturë, Tekstil dhe Modë - Teknikat e Prerjes dhe të Qepjes), në njësinë bazë Arte të Aplikuara, pranë Fakultetit të Arteve të Bukura"

4 12 2023
Urdhër "Mbi procedurat e konkurimit, për punonjës mësimorë "Lektor/ Asistent Lektor" në programin e studimit Fizarmonikë, në njësinë bazë Interpretim, pranë Fakultetit të Muzikës"

19 10 2023
Vendim "Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Arteve"

27 09 2023
Urdhër "Për caktimin e datës për konkurset e pranimit të ciklit të dytë të studimeve Master, për fillimin e vitit akademik si dhe marrjen e masave organizative për këtë cikël studimi, në Universitetin e Arteve"

26 09 2023
Urdhër "Mbi proçedurën e konkurrimit dhe përzgjedhjen e personelit akademik me kohëzgjatje të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2023-2024"

13 07 2023
Urdhër "Mbi Marrjen e masave organizative për zbatimin e Urdhrit të Përbashkët Nr. 10, datë 10.07.2023, “Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2023-2024" në Universitetin e Arteve"

04 07 2023
Urdhër "Për kryerjen e lejes vjetore të vitit 2023 për punonjësit e administratës dhe personelin akademik të Universitetit të Arteve"

24 04 2023
Urdhër "Mbi pagesën e tarifës së studimit për studentët e ciklit të tretë "Doktoratë në Muzikologji" në Universitetin e Arteve"

24 04 2023
Urdhër "Mbi pagesën e tarifës së studimit për studentët e ciklit të tretë "Doktoratë në Arte Skenike" në Universitetin e Arteve"

07 02 2023
Urdhër "Mbi paraqitjen e objektivave nga njësitë kryesore për buxhetin vjetor dhe afatmesëm të Universitetit të Arteve"

02 11 2022
Urdhër "Mbi zhvillimin e analizës vjetore të punës për vitin akademik 2021-2022 në Universitetin e Arteve"

20 01 2022
Vendim "Për njohje dhe zbatim të Vendimit të Senatit Akademik për shtyrjen e afatit të aplikimeve për anëtar në komisionin ad-hoc, për ekuivalentimin e aktivitetit artistik krijues me punë kërkimore shkencore në zbatim të VKM 145 DT. 10.03.2021"  -  Formulari i vetëkandidimit për anëtar në komisionin ad-hoc  (pdf)

24 12 2021
Urdhër "Mbi ditët e pushimit për festat zyrtare"

01 12 2021
Urdhër "Mbi zhvillimin e analizës vjetore të punës për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Arteve"

10 11 2021
Urdhër mbi "Fillimin e procedurës së pranimit dhe të shqyrtimit të dokumentacionit nga ana e Fakulteteve të UART, për studentët të cilët aplikojnë për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, për vitin akademik 2021-2022"

10 11 2021
Urdhër mbi "Fillimin e pranimeve të aplikimeve, nga ana e Fakulteteve të UART, për studentët të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Arteve"

28 09 2021
Urdhër mbi "Marrjen e masave për fillimin e vitit të ri akademik në kushtet e pandemisë së shkaktuar nga sars-cov-2"

30 04 2021
Urdhër mbi "Përcaktimin e datës së fillimit të mësimit për të gjitha ciklet e studimit dhe personelin akademik dhe administrativ në Universitetin e Arteve"

17 02 2021
Njoftim mbi "Depozitimin e aplikimeve të ardhura jashtë afatit për bursat dhe përjashtimet/ reduktimin e tarifave të shkollimit"

21 12 2020
Struktura vjetore procesit mësimor për vitin akademik 2020-2021

02 12 2020
Urdhër mbi "Zhvillimin e analizës vjetore të punës në Universitetin e Arteve"

27 11 2020
Urdhër mbi "Përcaktimin e datës dhe marrjen e masave organizative për fillimin e vitit të parë të ciklit të dytë të studimeve Master, në Universitetin e Arteve"

13 11 2020
Urdhër mbi "Fillimin e procedurës së pranimit dhe shqyrtimit të dokumentacionit, nga Fakultetet e UART, për studentët të cilët do të aplikojnë për të përfituar përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2020-2021"

Urdhër mbi "Fillimin e procedurës së pranimit dhe shqyrtimit të dokumentacionit, nga Fakultetet e UART, për studentët të cilët do të aplikojnë për përfitimin e bursave, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në fusha prioritare dhe studentët në nevojë, për vitin akademik 2020-2021"

05 10 2020
Urdhër mbi "Procedurën e konkurrimit dhe përzgjedhjen e personelit akademik me kohëzgjatje të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2020-2021".

23 07 2020
Urdhër për "Kryerjen e lejes vjetore të vitit 2020 për punonjësit e administratës dhe personelin akademik të Universitetit të Arteve"

20 07 2020
Urdhër i Rektorit nr. 73, datë 20/07/2020 mbi "Marrjen e masave organizative për zbatimin e Urdhrit të Përbashkët nr. 2, datë 02/07/2020 "Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, si dhe në programet e ciklit të dytë të studimeve, në Institucionet e Arsimit të Lartë për vitin akademik 2020-2021", në Universitetin e Arteve"

14 05 2020
Rregullore mbi "Marrjen e masave ndaj COVID-19, në Universitetin e Arteve"

14 05 2020
Dosja - Zbatimi nga Universiteti i Arteve i masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19

04 05 2020
Vendim për "Marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19, në Universitetin e Arteve

09 03 2020
Urdhër për "Ndërprerjen e procesit mësimor dhe të aktiviteteve artistike në Universitetin e Arteve për parandalimin e përhapjes së COVID-19"

24 02 2020
Urdhër mbi "Disa masa për organizimin e zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Universitetin e Arteve"

14 01 2020
Urdhër mbi "Pagesën e tarifës së shkollimit për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve

07 11 2019
Urdhër mbi "Përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, në Universitetin e Arteve"

07 11 2019
Urdhër mbi "Fillimin e pranimeve të aplikimeve, nga ana e Fakulteteve të UART, për studentët të cilët përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin e Arteve"

04 02 2019
Për një ndryshim në Urdhërin e Rektorit nr. 50, datë 03.12.2018 mbi përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, në Universitetin e Arteve (i ndryshuar)

31 01 2019
Mbi një ndryshim në Urdhërin e Rektorit nr. 51 dt. 03.12.2018 për ngritjen e grupit të punës për pranimin e aplikimeve të studentëve, të cilët përjashtohen/ reduktohen nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2018-2019, në UART (I NDRYSHUAR)

25 01 2019
Mbi ndryshimin e strukturës vjetore të procesit mësimor për vitin akademik 2018-2019

18 01 2019
Mbi krijimin e Këshillave të Studentëve në Fakultetet e UART

10 01 2019
Urdhër për një ndryshim në Urdhrin e Rektorit nr. 50 datë 03.12.2018 mbi përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë

10 01 2019
Urdhër mbi një ndryshim në Urdhrin e Rektorit nr. 51, datë 03.12.2018 për ngritjen e grupit të punës për pranimin e aplikimeve të studentëve, të cilët përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2018-2019

03 12 2018
Urdhër për ngritjen e grupit të punës për pranimin e aplikimeve të studentëve, të cilët përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit, për vitin akademik 2018-2019, në Universitetin e Arteve

03 12 2018
Urdhër mbi përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë, në Universitetin e Arteve 

05 11 2018
Urdhër - Mbi miratimin e fituesve të Personelit Akademik me kohëzgjatje të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2018-2019

08 10 2018
Urdhër - Mbi marrjen e masave organizative, për pranimet e aplikimeve të studentëve, në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional, Master i Shkencave, Master i Arteve të Bukura, në Fakultetet e Universitetit të Arteve

20 11 2017
Urdhër - Mbi miratimin e rregullores për procedurat e punësimit të personelit akademik në Universitetin e Arteve

21 08 2017
Urdhër - Për ngritjen e grupit të monitorimit për konkurset e pranimit, në ciklin e dytë të studimeve "Master i arteve/Master Shkencor" dhe " Master Profesional" që zhvillohen në fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2017- 2018

17 07 2017
Urdher - Mbi marrjen e masave organizative per zbatimin e Udhezimit nr. 15 date 19.05.2017 "Per procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ne programet e ciklit te pare te studimeve, ne programet e studimeve me karakter profesional, si dhe ne programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, ne Institucionet e arsimit te larte, per vitin akademik 2017-2018, ne Universitetin e Arteve"

17 02 2017
Urdhër - Mbi kontrollin e regjistrave të stafit akademik dhe të provimeve të sezonit të dimrit në Fakultetet e UART në përfundim të semestrit të parë

17 02 2017
Urdhër - Për fitimin / jo të bursës nga studentë që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të Ciklit të Parë, në Fakultetet e Universitetit të Arteve, viti akademik 2016-2017

15 02 2017
Urdhër - Për përjashtimin dhe reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të Ciklit të Parë, të studentëve që ndjekin programet e studimeve të Ciklit të dytë "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave" / "Master i Arteve te Bukura" në Fakultetet e UART, viti akademik 2016-2017

14 02 2017
Urdhër - Për ngritjen e strukturës së sinjalizimit të brendshëm dhe njësisë përgjegjëse

22 12 2016
Urdhër - Përcaktimi i kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë

26 10 2016
Urdhër - Mbi përzgjedhjen e personelit akademik me kohëzgjatje të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme në Universitetin e Arteve, viti akademik 2016-2017

10 10 2016
Vendim - Për procedurat e aplikimeve dhe të regjistrimeve në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë në Universitetin e Arteve, viti akademik 2016-2017

15 06 2016
Urdhër - Mbi masat që duhen marrë për zhvillimin e konkurseve të pranimit dhe tarifën regjistrimit për konkurrim, për të gjitha programet e studimit të ciklit të parë me kohë të plotë në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2016-2017

26 04 2016
Lista e fituesve në Zgjedhjet e dt. 20 Prill 2016, në Universitetin e Arteve - Vendimet e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ)

29 10 2015
Urdhër - Për përjashtimin dhe reduktimin nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve që ndjekin programet e studimeve me kohë të plotë të ciklit të parë, të ciklit të dytë "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave" / "Master i Arteve të Bukura" në fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2015 - 2016

12 10 2015
Urdhër - Për miratimin e punonjësve mësimorë të ftuar në Universitetin e Arteve

24 08 2015
Urdhër - Për kriteret dhe procedurat e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015 - 2016, në fakultetet e Universitetit të Arteve

31 07 2015
Urdhër - Mbi masat që duhen marrë për zhvillimin e konkurseve të pranimit dhe tarifën e regjistrimit për konkurrim, për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2015-2016, në fakultetet e Universitetit të Arteve

16 07 2015
Relacion - Mbi hartimin e deklaratës së misionit të Universitetit të Arteve për vitet akademike 2016-2018

03 06 2015
Urdhër për ushtrimin e kontrollit në Fakultete për mbarëvajtjen e sezonit të provimeve të verës

15 05 2015 
Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të parë "Bachelor" në Fakultetin e Muzikës

15 05 2015
Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të dytë "Master Profesional" dhe "Master Shkencor/ Master i Arteve të Bukura" në Fakultetin e Muzikës

11 05 2015
Urdhër i Rektorit Nr. 18 Dt. 11/05/2015 "MBI PROCEDUREN E HEDHJES SE SHORTIT PER CAKTIMIN E FITUESIT NE PROKURIMET E ZHVILLUARA NE UNIVERSITETIN E ARTEVE"

29 03 2015
Urdher i Rektorit Nr. 42 Dt. 27/03/2015 "Mbi miratimin e programit te transparences per informacionin publik nga Universiteti i Arteve"

29 03 2015
Urdher i Rektorit Nr. 42/1 Dt. 27/03/2015 "Për caktimin e personit të kontaktit për të dhënat personale dhe koordinatorit për të drejtën e informimit në UART"

26 08 2014
Urdhër i Rektorit Nr. 61 Dt. 26/08/2014 "Për miratimin e rregullores ' NDALOHET PIRJA E DUHANIT ' në ambjentet e punës dhe studimit në Universitetin e Arteve" dhe Rregullore