<

Njoftime - Punësim

.:: 22.04.2024

Në kuadër të promovimit të personelit akademik, shpallet thirrja për shprehje interesi të kandidatëve të interesuar për fitimin e titujve akademikë "Profesor i asocuar" dhe "Profesor", si dhe "Profesor i asociuar në arte" dhe "Profesor në arte".

Kandidatët e interesuar ftohen të plotësojnë formularin e aplikimit si dhe të dorëzojnë dosjen, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe akteve të brendshme të UART, pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Informacionit-P/A,

nga dita e hënë, dt. 22 Prill 2024, deri ditën e enjte, dt. 2 Maj 2024, ora 16:00.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 07.02.2024

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (një) vende të lirë pune për punonjës administrate. 

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Universitetit të Arteve nga data 12/02/2024 deri më datë 26/02/2024 ora 14:00.

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë.

Materiali i bashkëngjitur

::: 29.02.2024 - Përditësim rreth konkursit

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 06.02.2024

Vendim i Komisionit AD HOC të vlerësimit të kandidatëve (KVK), për vendin e një punonjësi mësimor në lëndët Muzikologji/ Organologji/ Analizë Forme dhe Histori Muzike, në Fakultetin e Muzikës.

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 07.11.2023

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 4 (katër) vende të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "Lektor/ As. Lektor".

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Universitetit të Arteve nga data 13/11/2023 deri më datë 27/11/2023 ora 14:00.

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë.

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 26.09.2023

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për personel akademik me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar (pedagog i jashtëm), për vitin akademik 2023 - 2024.

Dokumentacioni përkatës do të dorëzohet pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore nga data 27/09/2023 deri në datën 9/10/2023, në orarin 08:00 - 15:00.

Në materialin e bashkëngjitur gjeni dokumentacionin përkatës sipas vendimeve të Senatit Akademik.


Njoftimi i plotë (pdf)

Urdhër i Rektorit nr. 82 dt. 26.09.2023 - "Mbi proçedurën e konkurrimit dhe përzgjedhjen e personelit akademik me kohëzgjatje të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2023-2024" 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 20.07.2023

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune për punonjës administrate:

 • Drejtoria Ekonomike & Investimeve, Prokurime, Blerje - Përgjegjës Sektori (shpenzimeve dhe vlerave materiale)

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë.

Materiali i bashkëngjitur


14/08/2023 - Informacion i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore për Konkursin e Punonjësit të Administratës, REKTORATI, Drejtoria Ekonomike & Investimeve, Prokurime, Blerje - Përgjegjës Sektori.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 16.11.2022

Senati Akademik i Universitetit të Arteve shpall vakancën për ekuivalentimin e gradës shkencore për efekt të mësimdhënies të personelit akademik në Universitetin e Arteve.

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë.

Materiali i bashkëngjitur


Afati përfundimtar i dorëzimit të dokumentacionit do të jetë data 20/11/2022, ora 14:00. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 18.10.2022

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë:

 • Lektor/ As. Lektor për lëndët: Pikturë Kavaleti, Nudo, Vizatim dhe Pikturë (NJËSIA  BAZË  PIKTURË, FAKULTETI I ARTEVE TË BUKURA)
   

Dokumentacioni përkatës duhet të dorëzohet pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke nisur nga data 18/10/2022 deri në datën 24/10/2022, ora 14:00.

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë.    

Materiali i bashkëngjitur 


01/11/2022 - Vendim i komisionit AD HOC mbi konkursin për punonjës "Lektor/ Asistent Lektor" në programin e studimit Pikturë Kavalet (Nudo/ Vizatim/ Pikturë), njësia bazë Pikturë në FAB, në Universitetin e Arteve

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 08.09.2022

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 2 (dy) vende të lira:

 • Lektor/As. Lektor për Programin e Studimit Fotografi për lendët Fotografi dixhitale, Teknikat e fotografisë, Fotografi analoge dhe Projekt portofoli  (NJËSIA  BAZË ARTE TË APLIKUARA);
   
 • Lektor/As. Lektor për lëndët: Pikturë Kavaleti, Nudo, Vizatim dhe Pikturë (NJËSIA  BAZË  PIKTURË).
   

Dokumentacioni përkatës duhet të dorëzohet pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke nisur nga data 08/09/2022 deri në datën 23/09/2022, ora 14:00.

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë.    

Materiali i bashkëngjitur


18/10/2022 - Proces-Verbal i mbledhjes së komisionit AD HOC mbi konkursin për punonjës "Lektor/ Asistent Lektor" në programin e studimit Pikturë Kavalet (Nudo/ Vizatim/ Pikturë), njësia bazë Pikturë në FAB, në Universitetin e Arteve

17/10/2022 - Vendim i komisionit AD HOC mbi konkursin për punonjës mësimorë "Asistent Lektorë" në programin e studimit Fotografi (Dixhitale/ Teknikat e Fotografisë/ Fotografi Analoge & Projekt Portofol), njësia bazë Arte të Aplikuara në FAB, në Universitetin e Arteve

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 29.08.2022

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për personel akademik me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar (Pedagog i Jashtëm), për vitin akademik 2022-2023.

Dokumentacioni përkatës duhet të dorëzohet pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke nisur nga data 30/08/2022 deri në datën 14/09/2022, ora 14:00.

Gjeni në vijim dokumentacionin mbështetës:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 08.06.2022

08/06/2022 - Vendim i komisionit AD HOC mbi konkursin për pozicionin e 1 (një) punonjësi mësimor (LEKTOR/ AS. LEKTOR) në lëndën "Interpretim Monologu & Teknika e të Folurit", programi i studimit AKTRIM, njësia bazë 'Aktrim & Teori'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 06.06.2022

06/06/2022 - Vendim i komisionit AD HOC mbi konkursin për pozicionin e 1 (një) punonjësi mësimor (LEKTOR/ AS. LEKTOR) në lëndën "Regji Filmi / Montazh & Zë", programi i studimit REGJI FILMI & TV, njësia bazë 'Regji - Regji Filmi & TV'. 

06/06/2022 - Vendim i komisionit AD HOC mbi konkursin për pozicionin e 1 (një) punonjësi mësimor (LEKTOR/ AS. LEKTOR) në lëndën "Plastikë" (Lëvizje Skenike, Betejë Skenike dhe Pantonimë) dhe Mjeshtëri Aktori, programi i studimit REGJI, njësia bazë 'Regji - Regji Filmi & TV'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 14.04.2022

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 8 (tetë) vende të lira, sipas përcaktimeve të mëposhtme:

 • Rektorat, Drejtoria Ekonomike Investim Prokurim Blerje (Sektori i Prokurimeve) - 2 (dy) punonjës;
 • Rektorat, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Informacionit, P-A (Sektori i Sallave dhe Shërbimeve Mbështetëse, Sektori Juridik) - 3 (tre) punonjës;
 • Fakulteti i Artit Skenik, Njësia Bazë 'Regji Filmi & Televizioni' - 2 (dy) punonjës mësimorë;
 • Fakulteti i Artit Skenik, Njësia Bazë 'Aktrim & Teori Arti' - 1 (një) punonjës mësimor.

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke filluar nga data 19/04/2022 deri në datën 4/05/2022, ora 14:00.

PËRDITËSIM: Konkursi për punonjës mësimorë dhe administrate, shpallur me shkresën nr. 650/2 datë 14/04/2022, do të shtyhet deri më datë 10/05/2022, ora 14:00.

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë.   

Materiali i bashkëngjitur - Njoftim shtyrje konkursi 

Lista e kandidatëve për konkursin e Specialistit (Sekretar Rektori) në Rektorat

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 11.02.2022

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 3 (tre) vende të lira, pranë Fakultetit të Arteve të Bukura.

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke filluar nga data 14/02/2022 deri në datën 1/03/2022, ora 14:00.

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë të detajuar.   

Materiali i bashkëngjitur

23/03/2022 - Vendim i Komisionit AD HOC mbi konkursin për punonjës "Asistent Lektor" në programin e studimit Fotografi (fotografi dixhitale/ teknikat e fotografisë/ fotografi analoge & projekt portofol), njësia bazë Arte të Aplikuara në Fakultetin e Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve.

24/03/2022 - Vendim i Komisionit AD HOC mbi konkursin për punonjës "Asistent Lektor" në programin e studimit Pikturë Kavaleti (nudo/ vizatim/ pikturë), njësia bazë Pikturë në Fakultetin e Arteve të Bukura në Universitetin e Arteve.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 26.01.2022

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 3 (tre) vende të lira pune për punonjës mësimorë, pranë Fakultetit të Arteve të Bukura.

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke filluar nga data 31/01/2022 deri në datën 11/02/2022, ora 14:00.

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë të detajuar.  

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 12.10.2021

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 2 (dy) vende të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "As. Lektor", pranë Fakultetit të Artit Skenik.

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke filluar nga data 12/10/2021 deri në datën 25/10/2021, ora 14:00.

Bashkëngjitur gjeni njoftimin e plotë të detajuar. 

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 10.09.2021

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për personel akademik me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar (pedagog i jashtëm), për vitin akademik 2021-2022.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke filluar nga data 13/09/2021 deri në datën 27/09/2021, ora 14:00. 

Bashkëngjitur gjeni dokumentacionin përkatës sipas vendimeve të Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit të Universitetit. 

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 04.06.2021

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 5 (pesë) vende të lira pune nga kategoria "Lektor" / "As. Lektor".

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Universitetit të Arteve nga data 07/06/2021 deri më datë 20/06/2021 ora 14:00.

Për datën e Konkursit kandidatët mund të informohen pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore çdo ditë nga ora 08:00 deri në orën 14:00.  

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 05.11.2020

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune nga kategoria "As. Lektor".

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Universitetit të Arteve nga data 05/11/2020 deri më datë 25/11/2020 ora 14.00.

Për datën e Konkursit kandidatët mund të informohen pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore çdo ditë nga ora 08.00 deri në orën 14.00. 

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 05.10.2020

Universiteti i Arteve shpall konkursin për personel akademik me kontratë me kohë të pjesshme dhe me normë të reduktuar, në të treja Fakultetet e Universitetit të Arteve.

Dosjet me dokumentacionin përkatës do të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Rektorat duke nisur nga data 05/10/2020 deri më datë 16/10/2020, ora 14:00. 

Gjeni këtu Vendimin e Senatit Akademik dhe Kriteret e Konkurrimit.

Urdhër mbi "Procedurën e konkurrimit dhe përzgjedhjen e personelit akademik me kohëzgjatje të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2020-2021".

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 17.09.2020

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune pranë Fakultetit të Artit Skenik për pozicionin Kr/ Sekretare (Sekretare e Dekanit).

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Universitetit të Arteve nga data 21/09/2020 deri më datë 05/10/2020 ora 14.00.

Për datën e Konkursit kandidatët mund të informohen pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore çdo ditë nga ora 08.00 deri në orën 14.00.

Materiali i bashkëngjitur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 13.02.2020

Vendim i KVK, për vendin e një punonjësi mësimor në lëndën Dirizhim Koral, në Fakultetin e Muzikës

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 26.01.2020

Vendim i KVK, për vendin e tre punonjësve mësimorë (Kategoria As. lektor) në lëndën Kanto, në Fakultetin e Muzikës

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 25.01.2020

Vendim i KVK, për vendin e dy punonjësve mësimorë në lëndën Piano Sekondare, Piano Shoqërim, Shoqërues për Piano për Instrumenta dhe Kanto, në Fakultetin e Muzikës

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 24.01.2020

Vendim i KVK, për vendin e një punonjësi mësimor në lëndën Lexim Partiture, në Fakultetin e Muzikës

---------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 20.11.2019

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 9 (nëntë) vende të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "As. Lektor", "Lektor" dhe 1 (një) vend nga kategoria "Profesor".

Dosjet e kandidatëve duhet të dorëzohen në Drejtorine e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore nga data 25/11/2019 deri më datë 09/12/2019 ora 14:00.

Për datën e Konkursit kandidatët duhet të informohen pranë DMBNJ, çdo ditë nga ora 08:00 deri në 14:00.

Materiali i bashkëngjitur

----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 07.10.2019

Universiteti i Arteve shpall konkursin për personel akademik të jashtëm. Ftohen kandidatët për Personel Akademik me Kontratë me kohë të caktuar dhe angazhim me kohë të pjesshme (Pedagogë të jashtëm), në të treja Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2019-2020, të paraqesin dokumentacionin bazuar në kriteret, sipas VSA nr. 26 dt. 07/10/2019.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet në DMBNJ nga data 07/10/2019 deri në datën 11/10/2019.

Shënim: Pedagogët e jashtëm, të cilët kanë dosje të tyre në UART, duhet të paraqiten pranë DMBNJ për të tërhequr dosjet përkatëse dhe për të plotësuar kërkesat e reja.

Kriteret e konkurrimit (pdf)

Formulari i vetëdeklarimit (pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 11.01.2019

Rektorati i Universitetit të Arteve, shpall konkursin për 2 (dy) vënde të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria “Asistent Lektor”.

Materiali i bashkëngjitur 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 13.12.2018

Rektorati i Universitetit të Arteve, shpall konkursin për 3 (tre) vënde të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "Lektor".

Materiali i bashkëngjitur 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 12.12.2018

Universiteti i Arteve Tiranë njofton për pjesëmarrje në komisionin e shqyrtimit të ankesave për 1 (një) inxhinier ndërtimi ose inxhinier arkitekt dhe 1 (një) specialist jurist.

Për më shumë detaje Ju ftojmë të konsultoni NJOFTIMIN bashkëlidhur.

Të interesuarit duhet të dorëzojnë dokumentacionin në Zyrën e Protokollit në Rektorat deri në datën 13.12.2018, ora 13:00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 08.11.2018

Rektorati i Universitetit të Arteve, shpall konkursin për 13 (trembëdhjetë) vënde të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "Asistent Lektor".

Materiali i bashkëngjitur

::: 18.12.2018

Vendimet e Komisionit Ad Hoc të vlerësimit të Kandidatëve   (pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 05.11.2018

Urdhër i Rektorit të Universitetit të Arteve mbi "Miratimin e fituesve të Personelit Akademik me kohëzgjatje të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2018-2019"

Materiali i bashkëngjitur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 16.10.2018

Rektorati i Universitetit të Arteve shpall konkursin për 13 (trembëdhjetë) vende të lira pune për punonjës mësimorë nga kategoria "LEKTOR".

Materiali i bashkengjitur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 12.09.2018

Ftohen Kandidatët për Personel Akademik me kontratë me kohë të caktuar dhe me angazhim me kohë të pjesshëm (Pedagogë të jashtëm), në të tre Fakultetet e Universitetit të Arteve, për vitin akademik 2018-2019, që të paraqesin dokumentacionin në bazë të Vendimit të Senatit Akademik nr. 26 dt. 11/09/2018.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet në Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke filluar nga data 17/09/2018 deri më datë 03/10/2018.

V.O - Pedagogët e jashtëm të cilët e kanë dosjen e tyre në Universitetin e Arteve, duhet të paraqiten për ta tërhequr dhe plotësuar atë me kërkesat e reja.

Për informacion të mëtejshëm ju lutemi të drejtoheni pranë kësaj Drejtorie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 06.10.2017

Universiteti i Arteve shpall konkursin për punonjës mësimorë të ftuar për tre Fakultetet. Dosjet me dokumentacionin përkatës do të dorëzohen në zyrën e Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, duke filluar nga data 06-10-2017 deri më 13-10-2017. 

Për çdo informacion Ju lutemi të paraqiteni pranë kësaj Drejtorie.

VSA 35 DT. 05/10/2017

Planifikimi i Personelit Akademik të ftuar në UART

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

.:: 04.09.2017

Njoftim:

Punonjësit mësimorë të jashtëm të cilët do të konkurojnë për t'u angazhuar në UART gjatë vitit akademik 2017-2018, duhet të paraqiten pranë zyrës së Drejtorisë së Manaxhimit të Burimeve Njerëzore për të tërhequr dosjet personale (teknike, udhëzuese për plotësimin me dokumentacionin përkates për ri-dorëzimin për konkurim) deri më datë 12/09/2017.  

Orari: E Hënë - e Premte 08:00-16:00, e Shtunë dhe e Dielë 09:00-14:30.