<

Proçedure Prokurimi

Universiteti i Arteve shpall procedurën e prokurimit me Objekt “Shërbim i ruajtjes me roje civile për UART, për vitin 2012”, në formë elektronike, me procedure “kërkesë për propozim”. Fondi limit në dispozicion për këtë procedure prokurimi është 3.050.040 lekë, pa TVSH.

Për informacione të mëtejshme mund të shikoni Njoftimin e kontratës, ndërsa për tu njohur me dokumentat e tenderit duhet të hyni në Sistemin Elektronik të Prokurimeve në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik: www.app.gov.al.

Këtu mund të gjeni edhe informacionin e përditësuar lidhur me ecurinë e kësaj procedure prokurimi.