<

Shërbim Roje

Universiteti i Arteve ka shpallur proceduren e prokurimit me objekt “Sigurimi i shërbimit te ruajtjes me roje civile për UART, për vitin 2015”. Për më shumë informacion, jeni të lutur ti referoheni “Njoftimit të kontratës” si dhe hyni në Sistemin e Prokurimit Elektronik në faqen zyrtare të APP në www.app.gov.al.