<

Sherbim roje

Universiteti i Arteve ka shpallur proceduren e prokurimit me objekt “Shërbim i ruajtjes me roje civile për UART për vitin 2013”. Për më shumë informacion, jeni të lutur ti referoheni “Njoftimit të kontratës” si dhe hyni në Sistemin e Prokurimit Elektronik në faqen zyrtare të APP në www.app.gov.al.