<

Pajisje Audio – Vizive, Lektoriumi i UART

Universiteti i Arteve ka shpallur proceduren e prokurimit me objekt “Blerje dhe vendosje Pajisje Audio – Vizive të Lektoriumit”, për Universitetin e Arteve.

Për më shumë informacion, jeni të lutur ti referoheni “Njoftimit të kontratës” si dhe hyni në Sistemin e Prokurimit Elektronik në faqen zyrtare të APP në www.app.gov.al.