<

Sherbim i ruajtjes me roje civile

Autoriteti kontraktor njofton për anulimin e procedurës “Shërbim i ruajtjes me roje civile për vitin 2013” me fond limit 3.025.833 lekë pa TVSH, nga të ardhurat e institucionit, me datë të hapjes së ofertave 04.03.2013. Kjo procedurë anullohet sipas Vendimit nr. 280/3, datë 16.04.2013 të KPP.

Universiteti i Arteve ka shpallur proceduren e prokurimit me objekt “Shërbim i ruajtjes me roje civile për UART për vitin 2013”. Për më shumë informacion, jeni të lutur ti referoheni “Njoftimit të kontratës” si dhe hyni në Sistemin e Prokurimit Elektronik në faqen zyrtare të APP në www.app.gov.al.