<

FAB, tarifat e shkollimit

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAB, Bachelor, viti i I-rë dhe viti i II-të 

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAB, Bachelor, viti i III-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAB, Bachelor, përgjysmim tarife për studentët me mesataren mbi 6-të, viti i I-rë dhe viti i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAB, Bachelor, përgjysmim tarife për studentët me mesataren mbi 6-të, viti i III-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAB, Bachelor, program i 2-të studimi, viti i I-rë, i II-të dhe i III-të

 

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAB, Master, viti i I-rë dhe i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAB, Master, kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë dhe të II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAB, Master, reduktim 50%, kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë dhe të II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAB, Master, program i 2-të studimi, viti i I-rë dhe viti i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAB, Master, program i 2-të studimi, kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë dhe vitin e II-të