<

FM - Tarifat e shkollimit 2021-2022

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Bachelor, viti i I-rë, i II-të ose i III-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Bachelor, përgjysmim tarife për studentët me mesataren mbi 6, viti i I-rë, i II-të ose i III-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Bachelor, program i 2-të studimi, viti i I-rë dhe i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Bachelor, program i 2-të studimi, viti i III-të 

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master, viti i I-rë ose i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master, kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë ose të II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master, reduktim 50%, viti i I-rë ose i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master, reduktim 50%, kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë ose të II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master, program i 2-të studimi, viti i I-rë ose i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master, program i 2-të studimi, kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë ose të II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master Profesional (Pedagogji Muzikore, Bastubë, Kitarë, Fizarmonikë Klasike), viti i I-rë ose i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master Profesional (Pedagogji Muzikore, Bastubë, Kitarë, Fizarmonikë Klasike), kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë ose të II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master Profesional (Pedagogji Muzikore, Bastubë, Kitarë, Fizarmonikë Klasike), reduktim 50%, viti i I-rë ose i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master Profesional (Pedagogji Muzikore, Bastubë, Kitarë, Fizarmonikë Klasike), reduktim 50%, kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë ose të II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master Profesional, program i 2-të studimi, viti i I-rë ose i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FM, Master Profesional, program i 2-të studimi, kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë ose të II-të