<

Zv. Rektoret

Zëvendes Rektori organizon dhe kontrollon punën mësimore krijuese, ndjek hartimin dhe zbatimin e planeve e të programeve mësimore në fakultete dhe në departamente, organizon dhe kontrollon punën për kualifikimin e trupes mësimore te Universitetit te Arteve si brenda ashtu edhe jashtë vendit, harton projekt-planin kalendarik të procesit mësimor në shkallë akademike dhe ia paraqet Rektorit për miratim, kontrollon organizimin dhe zhvillimin e konkurseve të pranimit të studentëve të rinj dhe kontrollon e përgjithëson përvojën e fakulteteve dhe të njësive më të vogla mësimore në procesin mësimor-krijues nëpërmjet grupeve të punës që ngre në gjithë Universitetin e Arteve.

Prof. Dr. Erald BAKALLI
Zv. Rektor i Universitetit te Arteve
Email

Shkarko CV  (pdf)Zv. Rektor i Universitetit te Arteve
Email

 

Tel: +355 4 2 227 273