<

Njoftime, Drejtoria Ekonomike

Studentët dhe punonjësit, të cilet kanë nevojë të tërheqin mandatin e pagesës pranë Drejtorisë Ekonomike dhe Investimeve, do e përfitojnë këtë sherbim 1 (një) ditë pune pas dorëzimit të dokumentit si më poshtë:

  • Fletë Lirimi për tërheqje diplome dhe dokumentave të tjera
  • Formular i deklarimit të të dhënave personale (marrë nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore) për vërtetim page.

Orari i kryerjes së shërbimeve do të jetë 10:00 – 12:00.

Faleminderit për mirëkuptimin!