<

FAS, tarifat e shkollimit 2021-2022

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAS, Bachelor, viti i I-rë, i II-të ose i III-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAS, Bachelor, përgjysmim tarife për studentët me mesataren mbi 6-të, viti i I-rë, i II-të ose i III-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAS, Bachelor, program i 2-të studimi, viti i I-rë, i II-të ose i III-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAS, Master, viti i I-rë ose i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAS, Master, kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë ose të II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAS, Master, reduktim 50%, kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë ose të II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAS, Master, program i 2-të studimi, viti i I-rë ose i II-të

::: Tarifa dhe fatura për arkëtim, FAS, Master, program i 2-të studimi, kësti i 1-rë ose i 2-të për vitin e I-rë ose të II-të