<

Urdhëra, Vendime - Dekanati FAS

13 05 2019
Vendim - Mbi plotësimin e orëve mësimore për semestrin e dytë si rezultat i shtyrjes së fillimit të procesit mësimor një javë më vonë

22 02 2019
Urdhër - Për marrjen e masave për sezonin e provimeve për semestrin e parë

28 01 2019
VENDIM - Mbi disa ndryshime të strukturës vjetore të procesit mësimor në Fakultetin e Artit Skenik për vitin akademik 2018 - 2019