<

Sektori i Projekteve

Sektori i Projekteve, nën drejtimin e Rektorit, mbulon të gjitha marrëdhëniet me Akademite, Universitetet e shkollat e Huaja te Artit dhe zbatimin e marrëveshjeve të lidhura me ta. Ky sektor mbulon aktivitetet në kuadrin e Rrjeteve Universitare Evropiane, Ballkanike, e më gjerë, mbulon zbatimin e projekteve ndërkombëtare në të cilat merr pjesë Institucioni, ndjek lidhjet me organizmat ndërkombëtare, kryen veprimet e anëtarësimit dhe mban lidhje me koordinatorët përkatës duke informuar Rektorin dhe Fakultetet për aktivitetet dhe projektet e mundshme, mbledh dhe përhap informacionin nga organizatat ndëruniversitare, etj.


Prof. Pjetër GURALUMI
Përgjegjës i Sektorit të Projekteve

Tel: +355 4 2 227 273
Email