<

Sektori Mësimor dhe i Informimit të Studentëve

Sektri Mësimor, ne bashkëpunim të ngushtë me Zëvendësrektorin dhe në lidhje të ngushtë me Fakultetet, ndjek të gjitha problemet e fushës akademike në Universitetin e Arteve në përputhje me vendimet e Këshillit të Ministrave, me urdhërat dhe udhëzimet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, me Statutin e Universitetit të Arteve, me vendimet dhe urdhërat e Senatit dhe me vendimet e udhëzimet e Rektorit.

Ky sektor merret me hartimin dhe paraqitjen e planeve dhe programeve të reja mësimore te cikleve te studimit ose të ndryshimeve në planet ekzistuese, duke u kujdesur për ruajtjen e kritereve të përcaktuara dhe përgatitjen e dokumentacionit për miratim sipas rregullave; merret me hartimin, përmirësimin dhe zbatimin konkret të Rregulloreve, bazës ligjore e nënligjore të Arsimit të Lartë dhe të Universitetit të Arteve.


Sonila AGAJ
Pergjegjëse e Sektorit Mësimor & Informimit të Studentëve

Tel: +355 68 20 34 024
Email


Eda ISAK
Specialiste e Sektorit Mësimor & Informimit të Studentëve

Tel: +355 68 90 85 902
Email